Együttműködési megállapodás

Megköttetett Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.), képviseli Habis László polgármester, továbbiakban Önkormányzat és az Egri Civil Kerekasztal (3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.), képviseli: Jakabné Jakab Katalin soros elnök, továbbiakban ECK között 2013. december hónapjának 14. napján az alábbiakban megfogalmazott gondolatok, feltételek mellett.

A) A megállapodás célja

1.       A Felek által annak kölcsönös elismerése és összefoglalása, hogy eddigi több mint egy évtizedes együttműködésükben az egri polgárok életminőségének, általános közérzetének javítása érdekében mindkét fél számára hasznos, széles körben elismerést kiváltó eredményeket értek el.

2.       További törekvésük, hogy meghatározzák a jelenlegi társadalmi fejlettség szintjén a civil–önkormányzati partnerségben a civil részvétel kereteit.

3.       Körvonalazni kívánják a Felek, hogy az együttműködésük során milyen feltételek megteremtésével kívánják előmozdítani az együttműködés kiterjesztését.

B) A Felek együttműködésének eddigi eredményei

4.       Felek több mint egy évtizede közös erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az önkormányzati kötelező feladatvállaláshoz nem tartozó, de a polgárok életminőségét javító, különböző programok, rendezvények szervezésével és a társadalmi igények mind szélesebb körű kielégítését biztosító civil szolgáltatásokkal Eger az itt lakók és az ide látogatók részére színes, vonzó, élhető város legyen.

5.       Az Önkormányzat a Felek közötti kapcsolatrendszer hatékonyabb együttműködésének biztosítása érdekében civil kapcsolatok tanácsnokát választott, aki a közgyűlésben a civil ügyek felelőse, képviseli a civil érdekeket.

          Az Önkormányzat a Felek közötti kapcsolatrendszer személyi feltételének biztosítása érdekében civil referenst alkalmazott.

6.       Eger MJV polgármestere, civil kapcsolatok tanácsnoka és a civil referense állandó meghívott az ECK által szervezett Egri Civil Fórumon és az Egri Civil Kerekasztal ülésein.

          Ezen alkalmakkor Feleknek lehetőségük van arra, hogy kölcsönösen tájékoztassák egymást az aktuális, mindkét szférát érintő kérdésekről.

7.       Az ECK által delegált kerekasztali tagok külső, szavazati joggal nem rendelkező szakértőként részt vehetnek az Önkormányzat bizottságainak munkájában.

8.       Az ECK évenkénti rendszerességgel találkozót, munkamegbeszéléseket szervezett a kerekasztal tárgyaló delegációja, valamint Eger MJV közgyűlésének tisztségviselői, tanácsnokai, képviselői, a frakcióvezető(k) között. Ennek során feltárták az együttműködésben levő előnyöket és hiányosságokat. Igyekeztek közös álláspontot kialakítani a várost érintő legfontosabb kérdésekben. Törekednek az együttműködés elmélyítésére.

9.       Eger MJV Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011. (X. 28.) rendelete alapján „Pro Agria” szakmai díj adományozható a civil szférában kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző szervezet, vagy személy részére. A díjra az Egri Civil Kerekasztal javaslatot tehet.

C) Az együttműködés jövőbeni céljai

10.     Önkormányzat a jelen kapcsolatrendszerben lévő, az előzőekben összegzett értékek és eredmények ismeretében az Egri Civil Fórumot és annak demokratikusan választott szervezeti egységeit az egri civil szektor kiemelkedő jelentőségű, aktív társadalmi formáló erőként megjelenő közösségeként ismeri el.

11.     ECK vállalja, hogy a vele együttműködő civil szervezetek munkáját összefogja, koordinálja, ismerteti velük az Önkormányzati törekvéseket, összegzi, továbbítja az Önkormányzatnak az ezekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket. A Felek ezzel is biztosítani kívánják, hogy minél szélesebb körű megegyezés alakulhasson ki a város életét érintő legfontosabb kérdésekben.

12.     A megállapodást aláíró mindkét fél deklarálja, hogy az önkormányzati döntés-előkészítési folyamatban fontos elem a civil kontroll biztosítása, és kölcsönös érdek a közöttük lévő partneri kapcsolat fenntartása, tartalmi fejlesztése.

13.       Az Önkormányzat biztosítja annak feltételeit, hogy az ECK által delegált tagok eredményesen részt tudjanak venni a testületi döntéshozatal előkészítésében. Ennek során:

13.1.  Önkormányzat vállalja, hogy a közgyűlési feladattervek összeállításánál javaslatot kér ECK-tól is.

13.2.  Önkormányzat biztosítja, hogy a város életében kiemelkedő jelentőséggel bíró ügyekben (koncepciók, egyes rendeletek) lehetőség szerint már az előkészítés folyamatában a munkaanyagokról az ECK bizottságba delegált tagjait tájékoztatja, annak érdekében, hogy előzetesen véleményt nyilváníthassanak.

14.     Önkormányzat a város költségvetésében is külön címszámon szerepelteti a civil szervezetek szakmai fejlődését és együttműködését szolgáló Civil Alapot.

A felhasználásra az Önkormányzat pályázatot ír ki, a támogatásokról a Civil Alap Bíráló Bizottsága javaslata alapján dönt. Részt vesz az alap rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésében. Tapasztalatairól tájékoztatja az Önkormányzatot.

A költségvetésben az alap összegét a felek minden évben kötelező egyeztetéssel határozzák meg. Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a támogatást legalább a 2013. évi szinten biztosítsa.

15.     Az ECK vállalja a másfél évtizedes múltra visszatekintő, a város legjelentősebb közösségi ünnepévé vált Eger Ünnepe rendezvény megszervezését. Önkormányzat a rendezvényhez lehetőség szerint pénzügyi támogatást nyújt.

Az ECK kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvény sikere érdekében a fentieken túl pályázati források és szponzori támogatások bevonásával szélesíti a program pénzügyi alapját. Alapvető feladata az is, hogy jelentős értékteremtő önkéntes munkával segítse a szervezést.

16.     Önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt célok megvalósításához biztosítja az Egri Civil Ház (Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) működéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket az Életfa Környezetvédő Szövetséggel 2013. július 3-án megkötött szerződés alapján. Az ECK vállalja, hogy mozgósítja a civil szervezeteket és segítséget nyújt annak érdekében, hogy működésükhöz és programjaik megvalósításához más pályázati forrásokhoz is hozzájussanak.

17.     A partnerség folyamatosságához, az együttműködés valamint a kölcsönös és időszerű tájékoztatás érdekében Önkormányzat civil tanácsnokot választ, valamint a civil szervezetekkel való kapcsolattartás érdekében fenntartja a Polgármesteri Hivatalban a civil referensi munkakört.

18.     Felek minden évben előre egyeztetett időpontban az Eger MJV tisztségviselőinek, tanácsnokainak és a frakcióvezetők valamint az ECK delegáltjainak részvételével tanácskozáson értékelik közös munkát, és meghatározzák a partnerség fejlesztését szolgáló feladatokat.

19.     A széleskörű nyilvánosság és az egri polgárok mind teljesebb tájékoztatása érdekében a két szektor együttműködése során keletkező értékekről, eredményekről, tapasztalatokról és ezek fejlesztési lehetőségeiről közös sajtótájékoztatót szerveznek.

Ezt az együttműködési megállapodást, mint akaratukkal és törekvéseikkel mindenben egyezőt, mindkét fél azon elhivatottsága alapján írja alá, hogy ez jelentős állomása az egri civil–önkormányzati partner kapcsolatrendszer fejlődésének, út, eszköz a polgárok jólétét szolgáló programok, szolgáltatások és a demokrácia mind tágabb körű megvalósításához.

 

Eger, 2013. december 14.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata                                   Egri Civil Kerekasztal

            képviseletében                                                                          képviseletében

        Habis László polgármester                                            Jakabné Jakab Katalin soros elnök

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.